Yazı Detayı
17 Kasım 2009 - Salı 00:00 Bu yazı 5496 kez okundu
 
MUHARREM EFENDİ
Ali Cebeci
acebeci60@gmail.com
 
 

Mezar taşında:
İSLAM’IN  BÜYÜK ALİMLERİNDEN DEĞERLİ MÜDERRİS, MÜELLİF, FAKİH, MUHADDİS, MÜFESSİR, ARİF, KAMİL BİR ZAT OLAN MERHUM VE MAĞFUR EBULLEYS MUHARREM EFENDİ RUHUNA FATİHA  

 

Muharrem Efendi kimdir? Ne zaman, nerede ve nasıl yaşamıştır? Mezar taşındaki bu ibareler ne anlama gelmektedir? Muharrem Efendi Zile için ne ifade etmektedir? Yaşayan halkımıza zamanından zamanımıza hangi mesajı ulaştırmaktadır?

       Zile kadim bir şehirdir. Tarihi dört bin yıl öncesine kadar uzanır. Medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin içinde ve çevresinde geçmiş milletlere ait eserler çoktur.

       Zile tarihinde çok önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Yetiştirmeye de devam etmektedir. Zile’nin her köşesinde her mahallesinde bir veli türbesi bulunmaktadır. Zile’nin yetiştirdiği önemli kişilerden biri de MUHARREM EFENDİ’dir.

       Zile Devlet Hastanesi’nin bahçesindeki mütevazi kabrinde yatmaktadır. Yanındaki kabirde yatan zat da babası Ebul Berekat Mehmet Arif Efendi’dir.

       Muharrem Efendi’nin kişiliğini, bilgisini, faziletini, önderliğini,en iyi anlatan kabrin başındaki mezar taşıdır. Taşın dili şöyledir: “İslam’ın büyük alimlerinden değerli müderris, müellif, fakih, muhaddis, müfessir, arif, kamil bir zat olan Muharrem Efendi” Günümüz anlatımıyla Muharrem Efendi’nin Profesör (müderris), Araştırmacı yazar (müellif), Hukukçu (fakih), Hadis alimi (muhaddis), Tefsir alimi (müfessir), bilgisi ve tecrübesi yüksek, mütevazi olgun bir şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır.

       Muharrem Efendi’nin yüksek şahsiyeti, bilgi kariyeri ve kendisine verilen bu unvanlar meslek ve bilgideki derinliği kısa zamanda imparatorluk içinde üne kavuşmuş; sözüne bilgi ve tecrübesine güvenilmiştir. Üstadın şöhrete ulaşması ününün ülke içinde yayılması onu şımartmamış halktan uzaklaştırmamış, Zile’den de ayrılmamıştır. Halkın içinde birlikte yaşadığı ve onların dertleriyle ilgilendiği, onları bilgilendirip aydınlattığı için halk ona bir unvan ve rütbe vermiştir. Zileli ona öğretmen anlamına gelen MUALLİM DEDE demiştir. Gerçek bir halk önderidir. Yaşadığı toplumda sevgiyi ve hoşgörüyü esas alarak milletin sorunlarını çözebilmiş onlara kanaat önderi olmuştur. Halk getirsin ben yiyeyim; halk çalışsın ben oturayım; millet yorulsun ben dinleneyim dememiştir. Kendi geçimini kendi sağlamıştır. Halkı aydınlatan bir kandil olmuştur. Vefat ettiğinde kitaplarından başka servet olarak bir şey bırakmamıştır. Kendisi Halveti Tarikatı’na bağlı bir şeyhtir. Allah dostu bir velidir.

       Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına öncülük eden Horasan erenlerinin kurdukları Sünni Nakşi Tarikatı ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’nin kurdukları Alevi Bektaşi Tarikatı’nın ortak değerlerinden doğan Halveti Tarikatı kurucularından dolayı Türk İslam Tarikatları’dır. Halveti Tarikatı’nın Şemsiyye kolu Muharrem Efendi’nin kardeşi Şemsettin Sivasi hazretleri tarafından kurulmuştur.

       Bu tarikatın en önemli özelliği yıllarca Anadolu’da ayrılık- gayrlık güden Sünni Nakşi Tarikatı ile Alevi Bektaşi Tarikatı’nı birleştirmek olmuştur. Halveti Tarikatı’nın omurgası varlık sevgisine dayanır. Tanrıya ulaşmak, O’nu sevmek yarattıklarını sevmekten geçer. Bu inanıştan dolayı Halveti Tarikatı’nın esası hoşgörü ve sevgidir. Yetmiş iki millete aynı gözle bakmaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ev halkı anlamına gelen “Ehli-Beyt” sevgisi  ve bağlılığı  tarikatın en belirgin özelliğidir. Bu sebepledir ki Muharrem Efendi  Alevi-Sünni herkes tarafından sevilir. Kabri herkes tarafından ziyaret edilir. Zile halkının birlikte huzur içinde yaşama azmi, mezhep ve meşrep ayrımı yapmadan güven içinde olması Muharrem Efendi gibi velilerin tarih içinde misyonlarını hoşgörü ve sevgiden yana koymalarındandır.

       Muharrem Efendi (doğ. 1504- öl. 1591) yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Babası Mehmet Arif Efendi’nin dört oğlu vardır. Oğullarını iyi yetiştirdiği bilgisiyle şöhrete ulaştırdığı için kendisine bereketin babası anlamına gelen “Ebul Berekat” künyesi verilmiştir. Mehmet Arif Efendi’nin bir oğlu Muharrem Efendi’nin de kardeşi olan meşhur Şemsettin Sivasi Hazretleridir. Yaşadığı dönemde ünü imparatorluğun sınırlarını aşmıştır. Türbesi Sivas’ta Meydan Camii’nin bahçesindedir. Bu büyük velinin kabrini ziyaret etmek bana da nasip oldu. Yeşil bir örtü ile kaplı sandukasında huzur içinde yatmaktadır.

       Muharrem Efendi’nin kızı Safa Hatun’dan doğan torunu Abdulahad Nuri (doğ. 1595-öl.1651) İstanbul’da yaşamış büyük velilerdendir. Halveti Tarikatı’nın en büyük şeyhlerinden biridir. “Nuri Divanı” adlı manzum eseri çok meşhurdur.

       Abdulahad Nuri Efendi zamanında zahir ulemasından Kadızade Mehmet Efendi ve çevresiyle yaptığı fikri mücadele tarihte çok önemlidir. Abdulahad Nuri efendi büyük veli Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleriyle çağdaştır, sohbetinde bulunmuştur.

       Muharrem Efendi’nin tarihi misyonu birlikte ve huzur içinde yaşamaktır. Zile için çok emek vermiş, halkı aydınlatmak için çok çaba harcamıştır. Zile’deki eğitim ve öğretimin kalitesi, Zilelinin eğitime destek vermesi Muharrem Efendi’nin çok uzun yıllar öncesinden gelen bilgi ışığının aydınlığıdır. Zile’de eğitimin çıtası yüksektir. Üniversiteye gönderilen öğrenci sayısı ve kalitesi kayda değerdir. Başta tıp fakültesi, mühendislik fakülteleri, eğitim fakülteleri, hukuk fakülteleri ve diğer fakültelerin çeşitli bölümlerine yerleşen öğrenci sayıları az değildir. 2009 yılı haziran ayında mezun olan isim isim bildiğim Zileli beş doktorun 2009 kasım ayı genel kurasında üç tanesi Zile Devlet Hastanesi’ne, bir tanesi 4 Nolu Sağlık Ocağı’na, bir tanesi 1 Nolu Sağlık Ocağı’na ilk ataması yapılmıştır. Mezun olan, görev yapan doktorlarla öğrenime devam eden tıp öğrencilerinin sayısı oldukça kabarıktır. Bu tablo gurur vericidir.

     

 

Resim : Müftüoğlu Tekkesinin Tavan işlemeleri

 

  Zile’nin yetiştirdiği şairler, edebiyatçılar, romancılar; her biri sahasında kariyer yapmış, ülke çapında üne kavuşmuş bilim adamları,askeri alanda generalliğe yükselmiş değerli komutanlar, sağlık alanında ismini duyurmuş aranan uzman doktorlar, ülke üretimine katkıda bulunan iş adamları, siyasetçi, bürokrat, kariyer basamaklarında yükselen doçent ve profesörler, sanatçılar, heykeltıraşlar, müzisyenler, yazarlar, eğitimciler Zile’miz için bir gurur ve iftihar vesilesidir. Zile’yi sadece Zile’de yaşayanlar olarak düşünmemek lazımdır. Zileli ülkenin her yerinde yaşamakta “andız fidanı gibi serpilip” büyüdüğü topraklara olan hasret ve özlemini her an hissederek yaşamaktadır.

       Muharrem Efendi’nin mensubu olduğu Halveti Tarikatı’nın dergahı ilçemizde mevcuttur. Minare-i Kebir Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde bulunan dergah 07 Eylül 2002 de vefat eden son Halveti şeyhi merhum H. Mustafa GÜNEREN Efendi’nin evinin bahçesindedir. Vefatından önce zaman zaman ziyaretine gittiğim, tanımaktan onur duyduğum, sohbetinde bulunduğum zarif, kibar, ince ruhlu, nazik bir insan olan Hacı Mustafa Efendi’yi burada rahmet ve minnetle yad ediyorum.

    

Resim : Müftüoğlu Tekkesinin mihrabı

 

   Adı geçen Halveti Tarikatı’nın Şemsiyye Koluna ait dergah günümüze kadar korunup gelebilmiş en güzel ahşap yapılardan biridir. Kabul ve ikram odasından bir kapıyla açılan zikir odası oldukça geniştir. Zikir odasının tavanında bulunan on iki imamı temsil eden on iki köşeli nahhat (ağaç) işlemeciliği bir sanat harikasıdır. Bu dergah evinin sahipleriyle görüşülerek fikir ve önerileri alınarak acilen onarıma, bakıma alınması, restore edilmesi gerekmektedir. Zile’mize kazandırılacak gelecek kuşaklara devredilecek en önemli maddi-manevi mirasımız diye düşünüyorum. Ayrıca yetkililerin ilgisine sunuyorum.

       Muharrem Efendi zamanımızdan dört yüz yıl önce kadınların eğitimine de çok önem vermiştir. Yazdığı “Ümmetün Nisa ve Rebül Mesel” adlı kitabını kızı Safa Hatun’a vererek: “ kızım Safa bu kitabı senin için yazdım. Sen bu kitabı esas tutarak memleket kadınlarına nasihat et. Çünkü bir toplulukta kadınlar ruhen yükselmezse, o toplum manen ölüdür. Çünkü her çocuk terbiyesini anadan alır. Anası o çocuğa memleket sevgisini, din sevgisini, millet sevgisini aşılayamazsa o çocuk mensup olduğu cemiyete tam fayda sağlayamaz. Kızım sen memleket kadınlarını vaazlarında tenvir (aydınlat) ve ıslaha çalış” diyerek kadınların eğitimine de önem vermiştir.

       Büyük veli Muharrem Efendi’ye bu anlayışla yaklaşırsak bizim gönlümüzü, aklımızı, ruhumuzu aydınlatır. İçimizi ısıtır. Bizi birbirimize yaklaştırır ve sevdirir. Böylece onun manevi gücünden feyiz ve himmet alırız. Yoksa onun kabrine gelerek mezarına mum yakarak adak ve dilekte bulunarak onun himmetinden yararlanamayız.

       Yazıyı kaleme almadan önce büyük veli Muallim Dede’nin kabrini ziyaret ettim. Ruhuna bağışlamak üzere fatiha okudum. Kabir eskisinden daha iyi. Ziyaret yerinin dizaynı ve çevresi çok güzel olmuş. Emeği geçenlere bakımını ve çeşmesini yaptıranlara şükranlarımı arz ediyorum. En güzeli de ziyaret yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Zile Müftülüğü’nün yazdığı bir levhanın konması çok anlamlı ve isabetli olmuş. Aslında bu levhanın bütün ziyaret yerlerine asılması halkımız için çok yararlı olacaktır. Asılı levhada aynen şunlar yazmaktadır.

                                   

                                 ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNE

                            İSLAM DİNİNE GÖRE TÜRBE VE YATIRLARA

1-      ADAK ADANMAZ

2-      KURBAN KESİLMEZ

3-      MUM YAKILMAZ

4-      BEZ ÇAPUT BAĞLANMAZ

5-      TAŞ PARA YAPIŞTIRILMAZ

6-      EĞİLEREK VE EMEKLİYEREK GİRİLMEZ

7-      PARA ATILMAZ

8-      YENİLECEK ŞEYLER BIRAKILMAZ

9-      EL YÜZ SÜRÜLMEZ

10-  TÜRBE VE YATIRLARDAN MEDET, ŞİFA UMULMAZ

11-  TÜRBE VE YATIRLARIN ETRAFINDA DÖNÜLMEZ

12-  TÜRBELERİN İÇİNDE YATILMAZ

                           

                          BU VE BENZERİ BİD’AT VE HURAFELER

                          DİNİMİZCE KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR.

                          

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

ZİLE MÜFTÜLÜĞÜ

Hayranı olduğum gönül eri olan büyük veli Muharrem Efendi’yi sizlere anlatıp hissettire bildim ise ne mutlu bana.

             

17 KASIM 2009

 ALİ CEBECİ

 
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı UA-5724924-2